กรมการกงสุล เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

0
โควิด-19,โควิด19,กรมการกงสุล,เปิดรับเรื่องร้องทุกข์,ทั้งในและต่างประเทศ,

กรมการกงสุล เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ทำให้ประชาชนห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศดำเนินงานภายใต้กลไก ต่าง ๆ ได้แก่

  1. คณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน
  2. ศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศ ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และกรมการกงสุลเป็นหน่วยงานหลัก

ประชาชนสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนผ่านช่องทางในประเทศ ได้แก่ กรมการกงสุล และสายด่วน (Call Center) กรมการกงสุล โทร. 02-572-8442 ในส่วนของช่องทางในต่างประเทศ สามารถดำเนินการผ่านศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก

ในช่วงที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกได้ทำหน้าที่ในฐานะศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศอย่างแข็งขัน โดยดูแลช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดตามความเหมาะสม

ทั้งในช่วงเวลาปกติและในภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาทิ การดูแลผู้ต้องขังหรือคนไทยที่ถูกจับกุม การช่วยเหลือผู้ที่เอกสารเดินทางสูญหาย การจัดหาแพทย์ในท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองแพทย์ การจัดหาพาหนะเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ การจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและยารักษาโรคสำหรับผู้ที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”

กรมการกงสุล เปิดรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์