ครม.เห็นชอบลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ-นิติกรรมอสังหาริมทรัพย์

0
ครม.เห็นชอบลดหย่อนค่าธรรมเนียม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

โดยกำหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามลำดับ เหลือร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 – 7 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ เป็นการขยายกรอบระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย เกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารจัดการธนาคารที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) กรณีเจ้าของที่ดินโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และ บจธ.โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจน รวมทั้งการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ.เป็นผู้รับจำนองจากเกษตรกรหรือผู้ยากจนในส่วนที่ผู้ขอจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องชำระ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 

ซึ่งได้เคยออกประกาศแล้ว 2 ครั้ง โดยประกาศครั้งที่ 2 จะสิ้นสุดในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้มีการประมาณการสูญเสียรายได้ของรัฐจำนวน 14,126,450 บาท จากโครงการต่างๆ ที่คาดว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565 แต่จะช่วยทำให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีที่ดินทำกิน ในเชิงเกษตรกรรม แก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน ป้องกันปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินไปสู่นายทุนหรือผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินอีกด้วย