เศรษฐกิจไท้เก๊ก ..ยุทธศาสตร์ 666 : 6 นโยบายที่เร่งเศรษฐกิจโตขึ้น 6% ใน 6 เดือน

0

คุณประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย ผู้อบรมหลักสูตรIgnite Thai Move ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่ นำไทยสู่ศตวรรษที่21รุ่น3ได้แสดงความคิดเห็น ผ่าน”สถาบันทิศทางไทย”  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่าวงเศรษฐกิจไท้เก๊ก (Taiji Econ.) ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์666  มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ 666 คือ การใช้ 6 นโยบายที่เร่งเศรษฐกิจให้โตขึ้น 6% รับประกันเห็นผลภายใน 6 เดือนโดยที่รัฐบาลไม่ต้องใช้เงินงบประมาณเลย แต่ใช้วิธีการยืมพลังจากแหล่งอื่น ๆ แทน

โดย 6 นโยบายจะมีรายละเอียดดังนี้

1 สินเชื่อไท้เก๊ก  คือการที่ให้ผู้ประกันตนสามารถกู้ยืมเงินตัวเองได้โดยใช้เงินออมชราภาพของแต่ละคนค้ำประกัน โดย

วัตถุประสงค์เพื่อ refinance สินเชื่อบุคคลหรือบัตรเครดิตหรือหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง 20-100% ต่อปี ให้

เหลือ 8-10% ต่อปี

คาดว่าจะมี NPL น้อยมากเพราะผู้ที่เบี้ยวหนี้จะหมดสิทธิ์ในการรับบำนาญชราภาพ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถ

ประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละเดือนไปได้ถึงเดือนละ 2.000 บาทโดยเฉลี่ย

คาดว่าทั้งโครงการจะมีวงเงินสูงถึง 8 แสนล้านบาท  ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากองทุนหมู่บ้านสมัยรัฐบาลทักษิณถึง 10 เท่า

ตัว และผู้ประกันตนที่ได้ประโยชน์น่าจะมีสูงถึง 8 ล้านคน จะเพิ่ม โดยจะเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ประกันตนถึงปีละ 2 แสน

ล้านบาท

  1. แทนคุณไท้เก๊ก เนื่องจากผลตอบแทนของกองทุนประกันสังคมจะสูงขึ้นมาจากข้อ 1 ประกันสังคมจึงมีเงินเหลือและนำมาใช้เพื่อจ่ายเงินให้กับบิดามารดาของผู้ประกันตนได้อีกเดือนละ 500 บาทหรือละ 6,000 บาทได้อย่างสบายๆเพื่อช่วยเสริมอีกคำสังหนึ่งให้รัฐบาลในการดูแลคนชรา จะเพิ่มกำลังซื้อให้คนชราถึงปีละ 30,000 ล้านบาท
  2. สมทบไห้เก๊ก คือการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมจะ 5 % เหลือ 3% ทั้งส่วนผู้ประกันตนและผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 6 เดือนก็จะช่วยประหยัดเงินของผู้ประกันตนไปได้และเติมกำลังซื้อให้ประเทศไปอีก 30,000 ล้านบาท

4.น้ำมันไท้เก๊ก  คือแผนที่จะลดราคาน้ำมันทุกชนิตลงลิตรละ 2  บาทเป็นเวลา  3 เดือน ไม่ได้เป็นการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน แต่เป็นการยืมพลังจากเงินกองทุนน้ำมันซึ่งมีเหลืออยู่ถึง 3หมื่นแปดพันล้านบาท  คาดว่าวิธีนี้จะเติมกำลังซื้อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำมันถึง 3 หมื่นล้านบาท

5.ไฟฟ้าไท้เก๊ก  คือการลดอัตราค่าไฟฟ้าลง 10% เป็นเวลา 6 เดือน  คาดว่าจะเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าอีกราว 3 หมื่นล้านบาท

6.แทรกแซงไท้เก๊ก  คือการยืมพลังจากกองทุนบำนาญซึ่งรวมทั้งกองทุนประกันสังคม  กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ  กบข.และกองทุนประกันชีวิต รวมถึงทุนสำรองระหว่างประเทศ  ซึ่งหากรวมสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วสูงถึง 13 ล้านล้านบาท  มีขนาดใหญ่กว่าเงินงบประมาณสองรัฐบาลถึง 4 เท่าตัว

แทนที่จะไปลงทุนในพันธบัตรของญี่ปุ่นหรือยังอ่ะมัน ซึ่งให้ผลตอบแทนติดลบ ควรเจียดเงินมาเพื่อสนับสนุนเกษตรกรจะดีกว่า เพื่อสนับสนุนราคาสินค้าเกษตรจึงกำหนดให้ทุกกองทุนจะต้องลงทุนในตลาดเกษตรล่วงหน้ามากกว่า 0.5 %ของสินทรัพย์ในคำข้าว อีก 0.5 %ของสินทรัพย์ในยาง และอีก 0.5% ในสินคำเกษตรอื่น ๆ ภายใน 6 เดือน

 

วิธีง่าย ๆ เช่นนี้จะเพิ่ม demand ของยางพาราได้ถึง 1 ล้านตันและน่าจะดันราคายางให้ขึ้นไปได้สูงถึง 65 บาทต่อกิโลกรัมอย่างง่ายตาย และรวดเร็ว

 

วิธีนี้น่าจะทำให้สินค้าเกษตรโดยรวมสูงขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์และจะเพิ่มกำลังซื้อให้กับเกษตรกรโดยรวมถึง 2 แสนล้านบาท โดยรัฐบาลไม่ต้องใส้เงินเลยแม้แต่น้อย

 

ทั้งหมดนี้ก็อยากจะฝากให้ท่านผู้มีอำนาจได้โปรดพิจารณาและปรับเปลี่ยนตามความหมาะสมและเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ รวมถึงไม่เพิ่มหนี้ภาครัฐให้สูงขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายของเศรษฐกิจมหภาคทั้ง 3 ดำหมันเอง