สธ. ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯและกสทช. จัดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง เริ่ม 18 พ.ค.นี้

0

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลและกสทช. จัดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง ให้เด็กนั่งเรียนที่บ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19 สั่งรีรันวันละ 2 รอบ เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.นี้

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานแถลงข่าว “การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมด้วยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

โดย พลเอกดาว์พงษ์ ฯ กล่าวว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งโดยพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกล และพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ทำให้ในห้วง 3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดการพัฒนาระบบการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จากระบบ SD เป็น HD ปรับจากการออกอากาศสดเป็นบันทึกเทปเพื่อสามารถแก้ไขและนำไฟล์อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้ครูปลายทางชมล่วงหน้าได้ก่อนถึง 3 วัน ต่อยอดขยายฐานความรู้และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้สะดวกและง่ายขึ้น

การประชุม จัดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง

ในการนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯ (DLTV) 4 ประการดังนี้

  1. ให้เนื้อหา (Content) รายการเรียนการสอนตลอดจนสื่อต่าง ๆ ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น (DLTV 1 – 12)
  2. สนับสนุนช่องสัญญาณการออกอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DLTV 13 – 15) โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดทำรายการ (Content) เอง
  3. ออกอากาศซ้ำ (Rerun) การเรียนการสอนในแต่ละวันอีก 2 รอบเพื่อทบทวนและให้ครอบครัวที่มีลูกหลายคนสามารถเหลื่อมเวลากันเรียนได้ และ
  4. ปรับตารางรายวิชาที่ออกอากาศตามที่กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาตวามเหมาะสมสำหรับนักเรียนในภาพรวมของประเทศ

ในโอกาสนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2538 และเป็นเพราะพระราชปณิธานอันแนวแน่ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสานต่อ และพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นระบบที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ทำให้ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลมากที่สุด ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว มั่นใจได้ว่า ไม่ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะเป็นอย่างไร ลูกหลานของพวกเราจะได้มีโอกาสได้เรียนและรับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

ด้านพลเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ กล่าวถึงความพร้อมของ กสทช. ที่จะสนับสนุนแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการใช้ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 17 ช่อง หมายเลข 37 – 53 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยช่องที่ 37 ชั้น อ.1 ช่อง 38 ชั้น อ.2 ช่อง 39 ชั้น อ.3 ช่อง 40 ชั้น ป.1 ช่อง 41 ชั้น ป.2 ช่อง 42 ชั้น ป.3 ช่อง 43 ชั้น ป.4 ช่อง 44 ชั้น ป.5 ช่อง 45 ชั้น ป.6 ช่อง 46 ชั้น ม.1 ช่อง 47 ชั้น ม.2 ช่อง 48 ชั้น ม.3 ช่อง 49 ชั้น ม.4 ช่อง 50 ชั้น ม.5 ช่อง 51 ชั้น ม.6 ช่อง 52 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ ช่อง 53 อาชีวศึกษา โดยเริ่มในวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 2563 นี้

ตาราการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง เริ่ม 18 พ.ค.นี้

สามารภตรวจเช็คตารางออกอากาศได้ที่ https://www.dltv.ac.th/schedules

ข้อมูลจาก : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์