กรมบัญชีกลางขยายจ้างงานวันละ 300 จาก 10 วัน ขยายสูงสุด 90 วัน เริ่มแล้ววันนี้

0
โควิด-19,โควิด19,นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข,ระยะเวลา 90 วัน,ขยายจ้างงาน,วันละ 300,กรมบัญชีกลาง,

กรมบัญชีกลางขยายเวลาการจ้างงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กระทรวงแรงงานขยายระยะเวลาการจ้างงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงาน ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเดิมให้จ้างคนละไม่เกิน 10 วัน ขยายเป็นคนละไม่เกิน 90 วัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะแรกโดยเฉลี่ยระยะเวลา 90 วัน และกระทรวงแรงงานได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการจ้างงานในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงาน ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีรายได้ ให้สามารถยังชีพได้ต่อไป กรมบัญชีกลางจึงได้อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของโครงการดังกล่าว ในอัตราคนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยขยายระยะเวลาการจ้างงานให้เป็นคนละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจากเดิมระยะเวลาการจ้างงานคนละไม่เกิน 10 วัน

กรมบัญชีกลาง ขยายระยะเวลาจ้างงาน

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/19705 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ในวัน เวลาราชการ

ข้อมูลจาก : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station