ศุภมาส เสนะเวส ฬ.รักชาติ กางกม.ตั้งองคมนตรี ฉะพวกแขวะโยงผลงาน เหิมเกริม ความคิดสกปรกมากกว่าอาชญากร

0

ศุภมาส เสนะเวส ฬ.รักชาติ กางกม.ตั้งองคมนตรี วิญญูชนรู้ดี คณะองคมนตรี  ผู้มีความรู้ในหลากหลายสาขา ฉะพวกแขวะโยงผลงาน เหิมเกริม ความคิดสกปรกมากกว่าอาชญากร

ภายหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองคมนตรี ซึ่งก้ได้มีกลุ่มคนบางกลุ่ม นำโดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และเพจ อนาคตใหม่ – future forward ซึ่งดูเหมือนว่ามีความพยายามเชื่อมโยงประวัติการทำงานของนายนุรักษ์ ในฐาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในการตัดสินความคดียุบพรรคการเมือง หรือลงโทษนักการเมืองโดยใช้คำว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์

ทางด้าน นางสาวศุภมาส เสนะเวส  ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แกนนำกลุ่ม ฬ รักชาติ และอดีตผู้ก่อตั้งขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง หรือ WeMove ได้เขียนบทความในหัวข้อเรื่อง “#องคมนตรี” ระบุว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน ๑๘ คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี ฯลฯ

มาตรา​ ๑๑ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

 • รายนามคณะองคมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
  ๑. พลเอกสุรยุทธ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี
  ๒.ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
  ๓.นายพลากร สุวรรณรัฐ
  ๔. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
  ๕. นายศุภชัย ภู่งาม
  ๖. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
  ๗. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
  ๘. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
  ๙. นายจรัลธาดา กรรณสูต
  ๑๐. พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์
  ๑๑. พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ
  ๑๒. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  ๑๓. นายอำพน กิตติอำพน
  ๑๔. พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท
  ๑๕. พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง
  ๑๖. นายนุรักษ์ มาประณีต

หน้าที่ขององคมนตรีหลัก ๆ คือเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ และหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชภาระและพระราชกรณียกิจหลากหลายประการ

หากพิจารณาด้วยจิตใจของวิญญูชน ผู้มีสติ ผู้มีปัญญา เราจึงจะเห็นได้ว่า คณะองคมนตรีนั้น ล้วนประกอบด้วยอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้มีความรู้ความสามารถและประการณ์อันที่ยอมรับในหลากหลายสาขา ทั้งการทหาร รัฐศาสตร์ วิชาการ-แพทย์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงินการคลัง การบริหารจัดการ แม้แต่การเกษตร และหลายท่านเป็นผู้สนองงานในโครงการพระราชดำริมายาวนาน

ฉะนั้น การแต่งตั้งองคมนตรีนอกจากจะเลือกสรรมาจากข้าราชการระดับสูงที่รับใช้ประเทศชาติมาอย่างมีเกียรติ เป็นคนดี ไม่ด่างพร้อยมัวหมองแล้ว ก็ยังเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิความรู้ตามที่พระมหากษัตริย์ประสงค์จะปรึกษา โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

จึงไม่ใช่เรื่องที่มันผู้ใดจะมาใส่ร้ายป้ายสีโยงใย ว่าเป็นการปูนบำเหน็จจากการทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะ #ที่เป็นการทำหน้าที่ตามปกติ การที่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ ผู้มีความเที่ยงธรรมตัดสินพิพากษาอรรถคดีใดก็ตามย่อมมาจากทัศนะและประสบการณ์ของตนโดยพิจารณาจากเรื่องราว ข้อเท็จจริง และการตีความกฎหมาย

การกล่าวหาทำนองว่า การพิพากษา วินิจฉัยคดีต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและนักการเมือง ผู้มีพฤติการณ์อันขัดต่อกฎหมายอย่างโจ่งแจ้ง แล้วตัดสินให้การกระทำนั้น ๆ เป็นความผิดและลงโทษตามกรอบกฎหมายของผู้พิพากษาหรือตุลาการแต่ละท่าน ว่าเป็นการกลั่นแกล้งไม่ยุติธรรม เลือกปฏิบัติ ฯลฯ ก็เป็นธรรมดาของผู้กระทำผิดและอาชญากรทุกคน ที่ไม่ยอมรับผิด ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี

แต่การพยายามสร้างเรื่องลดเลี้ยวอันมีนัยยะสำคัญ ว่าเป็น #ผลงาน ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี นั้น ดูจะเป็นการ #เหิมเกริม และความคิดสกปรกมากเกินไป #มากกว่าเหล่าอาชญากรเสียอีก ซึ่งไม่น่าจะเป็นความคิดเห็นของผู้ที่เป็นนักวิชาการระดับปริญญาเอก!!!

อันที่จริงแล้ว ผู้บริหารระดับสูงทุกคน การที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นผู้ร่วมงาน ย่อมต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องต้องกันไปในทิศทางเดียว

ฉันใดก็ฉันนั้น หากจะทำงานสร้างชาติ พัฒนาชาติ ก็แน่นอนว่าคงเป็นไปไม่ได้ ที่จะเลือกคนชังชาติ คิดทำลายชาติ ล้มล้างระบอบ เข้ามาร่วมทีม!!!

ท้ายที่สุดนี้ อยากฝากคำถามไปยังนักวิชาการสายชังชาติทั้งหลาย ว่า สมมตินะคะ สมมติ ถ้าพระองค์ท่านติดต่อมาให้ไปเป็นที่ปรึกษา #จะกล้ารับหรือไม่???????

#องคมนตรีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐มาตรา ๑๐…

Posted by ศุภมาส เสนะเวส on Tuesday, May 5, 2020