ธ.ก.ส. เปิดเว็บไชต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ให้เกษตรกรที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.รับเงิน 15,000 บาท เริ่ม 7 พ.ค.นี้

0
ธ.ก.ส., www.เยียวยาเกษตรกร.com,เปิดเว็บไชต์,เปิดเว็บไชต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,โควิด-19,โควิด19,เยียวยาเกษตรกร,

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมเปิดเว็บไชต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ลงทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. เพื่อรับเงินเยียวยา 15,000 บาท โดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ 7 พฤษภาคม 2563 นี้

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะเปิดให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือ “เยียวยาเกษตรกร” ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แต่มีบัญชีของธนาคารอื่นสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ธ.ก.ส., www.เยียวยาเกษตรกร.com,เปิดเว็บไชต์,เปิดเว็บไชต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,โควิด-19,โควิด19,เยียวยาเกษตรกร,
มาตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์ โดยตรง สามารถจะทยอยโอนได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับการรับเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ จำนวน 8.43 ล้านราย และกลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่เกิน 1.57 ล้านราย

ข่าวดี จาก ธ.ก.ส. มาตรการ เยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000บาทใครมีบัญชีแล้ว >> ทำตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียนถูกต้อง >>…

Posted by ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร on Monday, May 4, 2020

ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร