เคาะแล้ว! ครม.อนุมัติ ใช้น้ำฟรี สำหรับผู้ที่ใช้น้ำไม่เกิน 10 ลบ.ม. ต่อเดือน

0

ครม. อนุมัติมาตรการยกเว้นค่าน้ำประปา ใช้ฟรี สำหรับผู้ที่ใช้น้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ลบ.ม. และห้ามตัดน้ำ 6 เดือน

ในวันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้ มาตรการของการประปานครหลวง  ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้นาทุกประเภท เริ่มตั้งแต่รอบการใช้นาเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 (ใบแจ้งค่านาประปาเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) รายละเอียด ดังนี้ กรณีที่ 1 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นการจัดเก็บค่านาประปา ค่าบริการรายเดือน และค่านาดิบ กรณีที่ 2 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำมากกว่า 10 ลบ.ม. ยกเว้นค่าน้ำประปาสาหรับนา 10 ลูกบาศก์เมตรแรก และส่วนที่ใช้เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร ลดค่าน้ำในอัตราร้อยละ 20

ส่วนการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้นาประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย และประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่น ๆ มาตรการที่ 4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชาระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, 7-11, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี และ CenPay เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 มาตรการที่ 5 ยกเว้นการตัดน้ำประปาทั้งชั่วคราวและถาวร (งดผูกลวด และถอดมาตรวัดน้ำ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2563

โดยมาตรการดังกล่าวของการประปาส่วนภูมิภาคมีดังนี้

  1. ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท ในอัตราร้อยละ 20 ยกเว้นผู้ใช้น้ำส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563)
  2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชาระค่าน้ำประปา เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และที่เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ที่มา : ครม. เคาะ แนวทาง ลดค่าน้ำประปา ช่วยโควิด-19 ห้ามตัดน้ำ 6 เดือน