อว. ผุดโครงการ “อว. สร้างงาน” จ้างหมื่นอัตรา 9,000 บาท 5 เดือน ไม่จำกัดวุฒิ

0
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์,อว. สร้างงาน,อว.,โควิด-19,โควิด19,จำนวน 10,000 คน,เดือนละ 9,000 บาท,ไม่จำกัดวุฒิ,เริ่มรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคนนี้,

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมโครงการ (อว.) ผุดโครงการ “อว. สร้างงาน” เป็นโครงการจ้างงานสำหรับประชาชน จำนวน 10,000 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 9,000 บาท ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.จัดโครงการ “อว. สร้างงาน” สำหรับประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 10,000 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 9,000 บาท ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นภาระกิจที่สำคัญ ของ อว. ที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจุดเน้นที่สำคัญตอนนี้คือการสร้างงาน ให้คนมีงานทำ ไม่ใช่มองในระยะสั้นแต่ต้องมองถึงการมีงานทำในระยะยาว ผู้ที่ถูกจ้างงานจะเข้าไปยกระดับชุมชน

ทั้งนี้คาดว่า จะเริ่มรับสมัครได้ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคนนี้ กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการอื่น อาทิ กรณีผู้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือได้รับการเยียวยาจากการเป็นเกษตรกร เป็นต้น

โครงการ อว.สร้างงาน

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า โครงการสร้างงานฯ จะรับคนเข้ามาทำงานใน 42 หน่วยงานในสังกัด อว. ซึ่งจะเป็นหน่วยงานจ้างงาน ที่จะจ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ โดยผู้ได้รับการจ้างงาน นอกจากจะได้งานทำแล้วยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป

ทั้ง 42 หน่วยงานของ อว. จะทำหน้าที่รับสมัคร การมอบหมายงาน การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน การฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน การติดตามและประเมินผล เป็นต้น ที่สำคัญหากผู้ที่ได้รับการจ้างงานต้องการนำทักษะ ที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ สามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของ อว.ได้ทันที

“หน่วยงานที่จะจ้างงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง โดยงานที่ผู้ได้รับการจ้างจะไปทำงานกระจายอยู่ในท้องถิ่น หรือชุมชนต่าง ๆ มากกว่า 1,500 ชุมชน โดยจะทำงานเน้นหนักการพัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท อาทิ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญต่อการเฝ้าระวัง ช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในด้านสาธารณสุขชุมชน การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรในชุมชน ช่วยในการวางแผนการพัฒนาระบบ Smart Farming รายเกษตรกร ช่วยในการจับคู่เทคโนโลยี ที่เหมาะสม ช่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming ที่สามารถดำเนินการได้ในระยะสั้น” ดร.สุวิทย์ กล่าว

โครงการ “อว. สร้างงาน” จ้างหมื่นอัตรา 9,000 บาท 5 เดือน

โครงการ อว.สร้างงาน แม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นระยะเวลา 5 เดือน แต่จะเป็น 5 เดือน ที่มีค่า หากผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดหรือนำทักษะ ที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ ซึ่ง อว.พร้อมที่จะเปิดรับให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของ อว.ได้เลย และในระยะต่อไป อว.ก็ได้เตรียมเสนอของบประมาณในส่วนของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน เพื่อการจ้างงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยได้” ดร.สุวิทย์ กล่าว

MHESI News 2020/014 : 29 เมษายน 2563 ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา…

Posted by สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม on Tuesday, April 28, 2020

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร.1313

 

ข้อมูลจาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม